บริษัท เซล่าเซลล์ ขายเครื่องทำตรายาง
งานตรายาง

VDO เทป OPP

VDO เทป OPP

VDO ที่เกี่ยวข้อง กลุ่มสินค้า งานเข้าเล่ม

เครื่องเข้าเล่ม เครื่องเข้าเล่มกระดูกงู เครื่องเข้าเล่มขดลวด เครื่องเข้าเล่มสันกาว
เครื่องเข้าเล่มสันเกลียว เครื่องเข้าเล่มไสกาว เครื่องตัดกระดาษ เครื่องบีบขดลวด
เครื่องพับสันปก อุปกรณ์เข้าเล่ม สันกระดูกงู สันขดลวด
สันกาว กาวแผ่น สันเกลียว กาวเม็ด
กระดาษปก แผ่นใส ผ้าเทป สันรูด
สติ๊กเกอร์หุ้มปก