บริษัท เซล่าเซลล์ ขายเครื่องทำตรายาง
งานตรายาง
เครื่องทำตรายาง
ซ่อมเครื่องทำตรายาง
การบำรุงรักษา เครื่องทำตรายาง รุ่น SL4 มีวิธีการดังนี้
     
1. คอยดูหลอดไฟของเครื่องทำตรายางให้ติดครบทุกหลอด และไม่กระพริบ
ถ้าสังเกตแล้วพบว่ามีการกระพริบเกิดขึ้นให้แจ้งบริษัท เซล่า(02-7203737)
เพื่อดำเนินการเปลียนทันที่ อย่าทิ้งเอาไว้เนื่องจากมันมีผลต่อคุณภาพ
ของงานตรายางที่เราผลิต
 
     
2. คอยตรวจการทำงานของตัวตั้งเวลาของเครื่องทำตรายางว่าตรงกลับเวลาจริงหรือเปล่า
คือถ้าเราตั้งเวลาไว้ 2 นาทีให้เราดูที่นาฟิกาของเราว่าตรง 2 นาทีกลับตัวเครื่องทำตรายาง
แต่โดยส่วนมากจะไม่ค่อยมีปัญหา
 
     
3. คอยตรวจสอบคุณภาพงานตรายางที่เราผลิตออกมาจาก เครื่องทำตรายางว่ามี
คุณภาพดีเหมือนกันทุกๆครั้งหรือเปล่า ถ้าดีแสดงว่าตัวเครื่องทำตรายางเป็นปกติ
แต่ถ้าไม่ดีคาดเดาได้ 2 กรณีคืออาจมาจากขั้นตอนการผลิตตรายางที่ผิดพลาด หรือ
จากตัวเครื่องทำตรายาง
 
       


ติดต่อเรา

สินค้าที่เกี่ยวข้องกับ ซ่อมเครื่องทำตรายาง